REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NATIONALE
“Zewa si Libresse te premiaza!”
Perioada de desfasurare a Concursului: 
08 octombrie 2019 – 21 octombrie 2019
 
I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei promotionale “Zewa si Libresse te premiaza!”, (denumita in continuare “Campania” este ESSITY ROMANIA SRL, cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 942310 (denumita in continuare „Organizatorul”).
 
Campania “Zewa si Libresse te premiaza!” se desfasoara prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.
 
II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-urile www.zewa.net si www.libresse.ro  sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la sediul acestuia din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti.  
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-urile www.zewa.net si www.libresse.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
 
III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine  numere  Standard, in perioada 8 octombrie 2019 – 21 octombrie 2019 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”) prin intermediul numarului scurt 3705 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi).
3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 
IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1 Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele marca Zewa si marca Libresse, din orice categorie si in orice tip de ambalaj, cu exceptia batistelor Zewa vandute la bucata 1x10 bucati, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in reteaua de magazine Profi Standard (denumite in continuare in mod colectiv „Produse participante" sau individual „Produs participant”).
4.2 Participantii au obligatia de a pastra bonul/bonurile fiscal/e inscris/e in campanie, in original, pana la momentul inmanarii premiului, acesta/acestea fiind necesare pentru validare in cazul castigului.
4.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
4.4 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.
 
V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1; 
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus. 
5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati. 
 
VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie
6.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa achizitioneze, minimum un Produs Participant marca Zewa si un Produs Participant marca Libresse pe acelasi bon fiscal, oricand in perioada Campaniei “Zewa si Libresse te premiaza!”, mai precis in oricare zi din perioada 8 octombrie 2019 – 21 octombrie 2019, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in reteaua de magazine Profi Standard, in conformitate cu programul de functionare al acestora si sa poata face dovada de achizitie;  
c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal care atesta achizitia Produselor Participante, prin intermediul unui SMS la numarul scurt 3705 si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos; 
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Vodafone, Telekom si Digi;
f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 5 numere de bon fiscal diferite intr-o zi. Orice alt numar de bon fiscal introdus dupa primele 5 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv. 
g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon.
h) Acelasi numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data, indiferent daca acesta atesta achizitia a mai mult de 2 (doua) Produse Participante asa cum este specificat la punctul b) de mai sus. In cazul in care acelasi numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii mesajului de inscriere de catre participant. 
6.1.2 Daca un Participant trimite consecutiv 5 sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon fiscal eronate, incomplete, informatii si/sau orice alt caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la inscrierea in Campanie, in sensul ca acele numare de bon fiscal transmise ulterior restrictionarii numarului de telefon nu vor fi luate in considerare, iar participantul va primi un SMS conform articolului 6.2.
6.1.3 Numerele de bon fiscal valide transmise dupa blocarea numarului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii numarului de telefon, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Campaniei. 
 
 
 
6.2 Inscrierea in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie prin expedierea unui SMS la numarul scurt 3705(numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia de Produse Participante si data emiterii acestuia.
 
Validarea mesajelor.
Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:
a. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei): 
Campania Zewa si Libresse te premiaza! nu a inceput inca. Inscrierile se fac in perioada 8 octombrie 2019 – 21 octombrie 2019. Te asteptam!
b. SMS-ul este trimis corect:
Felicitari! Ai fost inscris in Campania Zewa si Libresse te premiaza. Pastreaza in original bonul fiscal ce contine numarul inscris in Campanie pentru validare.
c. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ zi:
Ne pare rau! Ai depasit limita maxima de 5 inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!
d. Mesaj invalid - Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori:
Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul Campaniei Zewa si Libresse te premiaza! Te rugam sa participi cu altul!
e. Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:
Ai introdus un numar de bon fiscal incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga unul premiile Campaniei!
f. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:
Campania Zewa si Libresse te premiaza! s-a incheiat pe data de 21 octombrie 2019. Te asteptam la urmatoarele campanii!
 
VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI
7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:
1.  Premiile mari acordate in cadrul Campaniei sunt cele descrise in tabelul de mai jos:
Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI,
TVA inclus
1 Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 40NU7182, 4K Ultra HD 2 1,449.99 lei 2,899.98 lei
 
2. Premiile medii acordate in cadrul Campaniei sunt cele descrise in tabelul de mai jos:
Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI,
TVA inclus
1 Bluze Fleece 50 92 lei 4,600.02 lei
 
3. Premiile mici acordate in cadrul Campaniei sunt cele descrise in tabelul de mai jos:
 
Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI,
TVA inclus
1 Premiu in bani in valoare de 100 lei 100 100 lei 10.000 lei
Premiile in bani se acorda prin transfer bancar.
 
7.2 Valoarea totala estimata a premiilor este de 17,500.00  LEI, TVA inclus. 
7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate. 
7.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum 2 (doua) premii din categorii diferite pe toata durata de desfasurare a campaniei.
7.5 Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.
 
VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
Premiile Campaniei se vor acorda prin intermediul unei trageri la sorti ce va avea loc in urmatoarele conditii:
 Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie efectuate pana la data 21 octombrie 2019;
 Tragerea se va efectua in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data finalizarii Campaniei;
 In cadrul tragerii la sorti se vor desemna in total 152 (o suta cincizeci si doi) de castigatori si 456 (patru sute cincizeci si sase) rezerve aferente acestora, dupa cum urmeaza:
• 2 castigatori aferenti premiilor mari si cate 3 (trei) rezerve aferente fiecarui castigator extras
• 50 de castigatori aferenti premiilor medii si cate 3 (trei) rezerve aferente fiecarui castigator extras
• 100 de castigatori aferenti premiilor mici si cate 3 (trei) rezerve aferente fiecarui castigator extras
 
Extragerea se va efectua in prezenta in prezenta unui notar public.
In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 152 de castigatori extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.
 
Lista castigatorilor premiilor va fi publicata pe site-ul website-urile www.zewa.net si www.libresse.ro in sectiunea Campaniei, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la validarea finala a acestora. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.
 
 
IX. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiului, adresa de e-mail.
*Adresa de livrare va fi solicitata doar in cazul premiilor mari si medii in vederea livrarii acestora.
b. Transmita in termen de 3 zile lucratoare urmatoarele documente: 
 bon fiscal inscris in campanie, in cazul premiilor medii,
 bon fiscal inscris in campanie si copia de CI/BI, in cazul premiilor mari, 
 bon fiscal inscris si copia unui document bancar din care sa reiasa contul IBAN si faptul ca titularul acestuia este persoana extrasa ca si castigator.
*Copia CI va fi solicitata in vederea achitarii impozitului pe premiu, in situatia premiilor ce depasesc valoarea de 600 lei.
*Copia documentului bancar din care sa reiasa contul IBAN si faptul ca titularul acestuia este persoana extrasa ca si castigator va fi solicitata doar in cazul castigatorilor aferenti premiilor mici in vederea efectuarii transferului bancar.
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. 
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. 
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.
2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 
3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
9.5 PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONUL/BONURILE FISCAL/E INSCRIS/E IN CAMPANIE, IN ORIGINAL, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsele Participante conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.
9.6 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
9.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
9.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. 
9.9 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-urile www.zewa.net si www.libresse.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de 15 zile de la data validarii acestora. 
9.10 Premiile mari si medii vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in cadrul procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe website-urile www.zewa.net si www.libresse.ro.
9.11 Premiile mici ce constau in suma de 100 de lei vor intra in posesia castigatorilor prin intermediul unui transfer bancar, suma fiind virata in contul indicat de catre acestia in cadrul procesul de validare, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe website-urile www.zewa.net si www.libresse.ro.
9.12 Premiile mari si medii vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
9.13 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00. 
9.14 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 
X. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc.).
 
XI. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 
11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 Pierderea bonului/bonurilor fiscal/e inscris/e in Campanie;
 Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 SMS-urile ce contin un numar de bon fiscal gresit fata de cel de pe documentul original;  
 SMS-urile trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi.
 SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale inscrise in Campanie sau continutului acestora;
 Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
 Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator; 
 Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; 
 Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; 
 Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie; 
 Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.
11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
 
XII. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.
XIII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
• Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.    
 
XIV. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII
14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Organizatorului din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania pana la data de 20 noiembrie 2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Zewa si Libresse te premiaza!!”
 (“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
 
I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost Hit Mail
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
ESSITY ROMANIA SRL (denumita in continuare Organizatorul), cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 942310 (denumita in continuare "Operatorul"),
prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti,  Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 
ESSITY ROMANIA S.R.L., adresa: Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon: 021 312 68 67, email: office.ro@essity.com 
 
II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Numar de telefon;
(ii) Alte date cu caracter personal care sunt furnizate voluntar de catre participanti in cadrul concursului.
in plus, pentru castigatori:
(i) Nume si prenume;
(ii) Adresa de domiciliu;
(iii) Adresa de livrare a premiului;
(iv) Adresa de e-mail;
(v) Cont IBAN
(vi) Codul numeric personal;
(vii) Seria si numarul cartii de identitate.
Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie. 
Contul IBAN va fi colectat doar in cazul castigatorilor premiilor in bani in vederea efectuarii viramentului impreuna cu copia CI-ului doar pentru a verifica daca Participantul este titularul contului.
 
III. Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:
1. organizarii si desfasurarii Campaniei;
2. desemnarii si validarii castigatorilor;
3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.
IV. Temeiul juridic al prelucrarii
 
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.
V. Destinatarii datelor cu caracter personal
 
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 
 
VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la data de finalizare a Campaniei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
 
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
VII. Drepturile persoanelor vizate
 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
 
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office.ro@essity.com
 
VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 
IX. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  
XI. Alte prevederi 
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.